За кандидат-магистри

Право да кандидатстват за ОКС "магистър" имат придобилите ОКС "професионален бакалавър" (или приравнената на нея "специалист"), придобилите ОКС "бакалавър" или "магистър", завършили в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, в акредитирани по тези форми висши училища или колежи със статут на висши училища.

За учебната 2019/2020 г. Икономически университет - Варна предлага обучение в следните специалности в ОКС "МАГИСТЪР", дистанционна форма на обучение:

ЛЕГЕНДА:

1 СС - Същата специалност  
2 СПНУ - Стопански, правни науки и управление 
3 ДНДО - Други направления и други области на висше образование 
4 СПН - Същото професионално направление 

Специалност "Корпоративен бизнес и управление"

Професионална квалификация: магистър по икономика
Години на обучение: СС1/СПНУ2 - 1 г. и ДНДО3 - 1,5 г.
Водеща катедра:
“Индустриален бизнес и логистика”

Учебното съдържание на магистърската специалност е ориентирано към подготовка на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да работят във всички основни отдели и служби на големите корпорации и техните подразделения. Те могат да се реализират като аналитични и приложни специалисти и мениджъри на всички нива на управление на корпорациите и на техните подразделения, в банки, в институции на държавното и общинското управление, данъчната администрация и социалното осигуряване, в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси. Някои от магистрите могат да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор" и да се реализират в сферата на науката.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност "Логистичен мениджмънт"

Професионална квалификация: магистър по икономика
Години на обучение: СС1/СПНУ2 - 1 г. и ДНДО3 - 1,5 г.
Водеща катедра:
 “Индустриален бизнес и логистика”

Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт” могат да се реализират на различни равнища на управление в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно- импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело). Специалистите по логистика осъществяват интегрираното управление на дейностите в областта на снабдяването, дистрибуцията, обслужването на клиентите, спедицията, транспортната дейност, фирменото и публичното складово стопанство и др. Освен това те са подготвени да продължат обучението си и да придобият образователната и научна степен “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност "Банков мениджмънт"

Професионална квалификация: магистър по икономика
Години на обучение: СС1/СПНУ2 - 1 г. и ДНДО3 - 1,5 г.
Водеща катедра:
 “Финанси”

Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ формира знания и умения за: стратегическия мениджмънт на банките; консултинг на клиенти в отделни бизнес сфери на банкирането; управление на портфейли от финансови активи; използване на финансови деривати в банковите сделки; управлението на маркетинга в банките; управление на човешките ресурси; банковия риск мениджмънт; контролинга на структури, модели и процеси; идентифициране и превенция на нарушенията в банкирането; еволюцията, структурата и регулирането на банковите системи.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност "Финанси и иновации"

Професионална квалификация: магистър по икономика
Години на обучение: СС1/СПНУ2 - 1 г. и ДНДО3 - 1,5 г.
Водеща катедра:
 “Финанси”

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти от акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по същата специалност, СНУ, както и в други направления и други области на висшето образование (ДНДО).

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност "Аграрен бизнес"

Професионална квалификация: магистър по икономика
Години на обучение: СС1/СПНУ2 - 1 г. и ДНДО3 - 1,5 г.
Водеща катедра:
 “Аграрна икономика

Завършилите магистри от специалност „Аграрен бизнес“ получават професионални компетенции, в т.ч.: да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност "Бизнес консултиране"

Професионална квалификация: магистър по икономика
Години на обучение: СПНУ2 - 1 г. и ДНДО3 - 1,5 г.
Водеща катедра:
  “Аграрна икономика

Завършилите специалност "Бизнес консултиране" познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др.

На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Повече информация относно кандидатмагистърски прием 2019/2020 година може да намерите на сайта на университета.

Последно модифициране: вторник, 11 февруари 2020, 17:35