За кандидат-студенти

В ОКС "бакалавър" могат да кандидатстват всички български граждани, (в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско), които:

  • са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
  • не изтърпяват присъда лишаване от свобода към началото на учебната година.

За учебната 2019/2020 г. Икономически университет - Варна предлага обучение в следните специалности в ОКС "БАКАЛАВЪР", дистанционна форма на обучение:

Специалност Индустриален бизнес и предприемачество"

Професионална квалификация: бакалавър по икономика
Години на обучение: 4
Водеща катедра: “Индустриален бизнес и логистика”

Обучението в специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" обхваща широк спектър от теоретични и практически аспекти на функционирането и управлението на модерната фирма. Студентите придобиват знания и умения в областта на осъществяването на пазарни и икономически анализи, разработването и обосновката на бизнес планове и проекти, оценяването на иновационни и инвестиционни решения, формулирането и реализирането на политиката и стратегията на фирмата, организирането и управлението на собствен бизнес, и др.
Завършилите специалността намират реализация както в сектора на малките и средните предприятия чрез иницииране на успешен собствен бизнес, така и като специалисти в големи компании, в това число индустриални предприятия, инвестиционни и консултантски компании, и др.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност „Недвижими имоти и инвестиции”

Професионална квалификация: бакалавър по икономика
Години на обучение:
4

Водеща катедра: “Икономика и управление на строителството”

Подготовката на студентите е насочена към получаване на задълбочени знания, умения и компетенции за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на недвижимите имоти и инвестициите, което да им осигури успешно кариерно развитие.
Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес в областта на недвижимите имоти или да получат успешна реализация в компании, които управляват недвижими имоти, оценителски фирми, консултантски отдели, инвестиционни компании, строителни фирми, дружества със специална инвестиционна цел, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на ръководни, аналитични и експертни длъжности.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност „Туризъм”

Професионална квалификация: бакалавър по икономика
Години на обучение:
4

Водеща катедра: “Икономика и организация на туризма”

Специалност "Туризъм" е създадена през 1965 г. и е първата в българското висше образование. Настоящият учебен план и квалификационната характеристика на специалността са съобразени с обществено-икономическите условия в страната, с университетското образование в европейското пространство, с тенденциите в международния и националния туризъм, с особеностите на трудовия пазар и с възможностите за конкурентоспособна професионална реализация.
Завършилите специалността се реализират като ръководни служители и икономисти в туристически, хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции. Могат да работят като мениджъри и сътрудници в дейности, свързвани с маркетинга, рекламата, връзки с обществеността и управление на човешките ресурси на фирмите от сектор "Туризъм".
Постигнатото качество на обучение в специалност "Туризъм" се дължи както на добрия преподавателски екип, така и на тесните контакти на катедра "Икономика и организация на туризма" с други университети в страната и чужбина, с официални и неправителствени туристически организации.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност „Счетоводство и одит”

Професионална квалификация: бакалавър по икономика
Години на обучение:
4

Водеща катедра: “Счетоводна отчетност”

Основната цел на обучението в специалност "Счетоводство и одит" е да подготвя кадри с висше образование приоритетно в областта на счетоводството, анализа и одита на стопанската дейност и близките до тях интерпрофесионални направления.
Завършилите специалност "Счетоводство и одит" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина в различните икономически дейности на промишлеността, транспорта, строителството, търговията, услугите, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, публичната сфера, финансово - кредитната система (банки, финансово-брокерски предприятия, застрахователни дружества и др.), в министерства и централни ведомства.
Те могат да работят като финансови мениджъри, счетоводители, (отговорни и главни счетоводители), съставители на финансови отчети, финансови анализатори, данъчни експерти, одитори в одиторски предприятия, в органите на вътрешния държавен одит, в Сметната палата, ръководители на счетоводни предприятия, преподаватели по икономически дисциплини в средните и висши училища и могат да кандидатстват за придобиване на професионална квалификация на "дипломиран експерт-счетоводител" и "регистриран одитор", както и за докторанти във висшите училища и БАН, след завършване на магистърска степен.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност „Икономика и търговия”

Професионална квалификация: бакалавър по икономика
Години на обучение:
4

Водеща катедра: “Икономика и управление на търговията”

Обучението по специалността предоставя задълбочени теоретични и практически познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката със специализация в областта на търговията с потребителски и индустриални продукти, търговията на едро и дребно, международната търговия. Студентите от специалността придобиват знания и умения в областта на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, организацията и технологията на търговските процеси; финансово-счетоводните и правните аспекти на търговския бизнес; разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса; извършването на икономически и пазарни анализи; обосновката на бизнес планове за създаване на собствен бизнес и др. Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на теорията и практиката на търговията, като позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.
Завършилите специалността могат да се реализират: в специализирани фирми за търговия на едро и дребно, включително в международната търговия, на различни равнища на мениджмънта; да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички бизнес организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост; да работят като специалисти, анализатори и мениджъри във функционалните звена за управление и търговските отдели на предприятия от производството, външнотърговския сектор, банково-застрахователния бизнес, сектора на туризма и услугите, социалните дейности; да се реализират като специалисти и експерти по търговия в големите търговски вериги, малкия и средния бизнес, както и в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации; да приложат своите знания и умения като търговски представители, посредници или бизнесконсултанти; да стартират успешно самостоятелен търговски бизнес и др.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Специалност „Финанси”

Професионална квалификация: бакалавър по икономика
Години на обучение:
4

Водеща катедра: “Финанси”

"Финанси" е сред най-предпочитаните специалности в университета. Тя е част от направление "Икономика", акредитирано с най-високата оценка "много добър", от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), за обучение в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и за придобиване на образователна и научна степен "доктор по икономика". Водещата специалността катедра е "Финанси".
Завършилите специалност "Финанси" могат да заемат изпълнителски и ръководни във: институции от системата на Министерство на финансите; местна (общинска) финансова администрация; управления и отдели на Българска народна банка и на търговски банки; спестовно-кредитни организации; Национална агенция по приходите; инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни компании; териториални поделения на Сметна палата; финансови служби и отдели на Национален осигурителен институт и на фирми от различни отрасли и сфери на икономиката. Те могат да работят като финансови, банкови, застрахователни и осигурителни експерти, финансови консултанти, борсови агенти, специалисти в лизингови, факторингови и други специализирани финансови институции.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ПО СЕМЕСТРИ

Повече информация относно кандидатстудентския прием за учебната 2019/2020 година може да намерите на сайта на университета.

Последно модифициране: вторник, 11 февруари 2020, 17:35