Новини от сайта

Информация за държавната изпитна сесия

 
Снимка на Администратор Moodle
Информация за държавната изпитна сесия
от Администратор Moodle - сряда, 5 март 2014, 11:43
 

Обучаващите се по проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси” от всички специалности имат право да се явят на редовна държавна изпитна сесия м. Юни 2014 г. и на поправителна сесия на държавен изпит м. Септември 2014 г. в рамките на проекта. Недипломираните на тези две сесии на държавен изпит губят правото за финансиране на настоящото обучение и дипломиране по проекта.

За сведение на всички обучаващи се студенти проектът приключва през м. Ноември 2014 г.