Новини от сайта

Важни промени в организацията на учебните занятия при дистанционна форма на обучение

 
Снимка на Администратор Moodle
Важни промени в организацията на учебните занятия при дистанционна форма на обучение
от Администратор Moodle - сряда, 8 юли 2020, 15:48
 

Уважаеми колеги,

С решение на Академичния съвет на ИУ-Варна са приети актуализации в Правилника за устройството, дейността и управлението на Центъра за електронно и дистанционно обучение при Икономически университет – Варна.

Основната промяна касае организацията на учебните занятия. Присъствените периоди ще се провеждат дистанционно под формата на електронно базирани учебни занятия, които се равняват на 20 на сто от учебните занятия, предвидени в учебния план за редовна форма на обучение по дадената специалност. Обучението при тези занятия ще се провежда с използването на софтуер за видео конферентна връзка. Електронно базираните учебни занятия ще се провеждат в началото на всеки семестър съгласно утвърдения график на учебния процес за съответната учебна година. Конкретно разписание за всяка група ще бъде публикувано в началото на м. септември.

Както и досега, останалите 80 на сто от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма на обучение, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с титуляри и асистенти, полагане на тестове, подготовка на курсови работи, проекти и други дейности, предвидени в учебната програма по съответната дисциплина.

Онлайн консултациите също ще се провеждат чрез софтуер за видео конферентна връзка.

Изпитните сесии остават присъствени.

Промените влизат в сила от зимния семестър на уч. 2020/2021 г.