Добре дошли в Moodle - платформата за дистанционно обучение 
на Икономически университет - Варна!


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle*:

  
*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://moodle.ue-varna.bg/

———

Дистанционно обучение в ИУ-Варна:

  • Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена ОКС (образователно-квалификационна степен) и професионална квалификация.
  • В семестриалната такса за обучение се включва комплект ЕУМ (електронни учебни материали) за съответния семестър.
  • Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма включва присъствени периоди, провеждани от преподавателския екип на водещата катедра за съответната магистърска или бакалавърска специалност.
  • Присъствените периоди се равняват на 20 на сто от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадена специалност в учебния план.
  • Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма на обучение, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с титуляри и асистенти, полагане на тестове, подготовка на курсови работи, проекти и др.
  • В рамките на първия присъствен период ЦЕДО организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на интерактивна връзка между студентите и преподавателите и организацията на достъпа до информационните ресурси.
  • Изпитите се провеждат присъствено в ИУ-Варна по предварително обявен график.

———

Информация за Център за електронно и дистанционно обучение

———

Настоящата система е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Икономически университет - Варна носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката.